Monday, 17 December 2012

هبوط - گرایش مسلمانان از فلسفه به شریعت یا فقه برابر انحطاط است( طباطبایی، 1373 ، صص 130
فلسفه و اندیشه عقلی در تصوف از سویی ، و از سوي دیگر سیطره تفسیر شرعی شریعت ، به عنوان
یگانه درك از دیانت ، عامل عمده امتناع از زایش و شکست تجدد در ایران بوده است "( طباطبایی،
.( 1373 ،ص 287

No comments:

Post a Comment