Monday, 17 December 2012

این تفسیر تجدد ستیز، از سنت که نویسندگانی با دیدگاههاي گوناگون مانند ، داریوش شایگان ، آل احمد ، احسان نراقی ، علی شریعتی ، ..... اما همسو در جهت تصفیه حساب با تجدد نوپاي ایرانی را غرب زدگی عرضه کردند که البته ناشی از
جهل آنها به ماهیت اندیشه جدید غربی بود. اینان تنها تعبیري ایدئولوژیک و جامعه شناسانه ارائه دادند.
طباطبایی

No comments:

Post a Comment